1. Start z SMSCentral.pl – rejestracja
 2. Jakie możliwości daje SMSCentral.pl
 3. Który profil powinienem wybrać?
 4. Czym jest grupa i jak dodać kontakt do grupy?
 5. Jak wysłać SMS do grupy w 3 krokach?
 6. Jak wysłać SMS do kontaktów?
 7. Jak wykorzystać potencjał Kalendarza?
 8. Obsługa Twojego konta
 9. Jak doładować konto SMS-ami?

Regulamin serwisu internetowego SMSCentral.pl

Postanowienia wstępne

 1. SMSCentral.pl (dalej zwanym SMSCentral lub Administratorem) świadczy odpłatne usługi za pośrednictwem strony internetowej SMSCentral.pl (dalej zwana Stroną).
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników SMSCentral, jak również prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Stronę.
 3. SMSCentral zapewnia każdemu posiadaczowi co najmniej komputera połączonego z siecią Internet, dostęp do odpłatnie świadczonych przez siebie usług, polegających na budowaniu mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS. SMSCentral zapewnia również Użytkownikom dostęp do informacji znajdujących się na Stronie oraz możliwość przesyłania innych danych do poszczególnych Użytkowników SMSCentral.
 4. Rozpoczynając korzystanie ze strony SMSCentral, każdy Użytkownik akceptuje w całości postanowienia Regulaminu, w brzmieniu określonym poniżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony, SMSCentral będzie traktował korzystanie ze Strony, jako przyjęcie warunków Regulaminu.
 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. SMSCentral jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie, o czym powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na stronie www.SMSCentral.pl.
 7. Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a SMSCentral dotyczącą korzystania przez Użytkownika z usług udostępnianych przez SMSCentral na Stronie.
 8. Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący tekst Regulaminu.

Uczestnictwo

 1. Korzystającymi z funkcjonalności Strony SMSCentral.pl są Użytkownicy, którzy zaakceptowali Regulamin serwisu.
 2. Użytkownik nie może korzystać z funkcjonalności serwisu SMSCentral.pl i nie może przyjąć warunków Regulaminu, jeżeli jest osobą lub podmiotem gospodarczym, wobec którego został wydany wiążący zakaz korzystania z szeroko pojętych usług elektronicznych, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do serwisu lub korzysta z jego funkcjonalności.
 3. W celu korzystania z usług SMSCental.pl Użytkownik podlega procedurze rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez SMSCentral, jako Administratora.
 2. SMS CENTRAL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra, e-mail: biuro@smscentral.pl, jako Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania tych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. z 2018 r., poz. 1000 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu przez Użytkownika potwierdza jednocześnie złożenie następujących oświadczeń o:
  1. zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień,
  2. dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług SMSCentral,
  3. zgodności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym ze stanem faktycznym,
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. wyrażeniu zgody na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu SMSCentral,
  6. umieszczeniu na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób.
 4. Dane osobowe oraz informacje o użytkowniku zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 5. W uzasadnionych przypadkach SMSCentral ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, w tym poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy potwierdzenia danych w sposób rozwiązujący wszelkie wątpliwości, Administrator może odmówić zawarcia umowy.
 6. W przypadku, gdy użytkownikiem jest osoba prawna, Administrator ma prawo żądania przekazania m.in. dokumentów statutowych oraz innych odpisów i pełnomocnictw. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie.
 8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 9. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym lub aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator jest uprawniony:
  1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  2. natychmiastowego zablokowania możliwości korzystania z usług SMSCentral do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać między innymi dane typu: adres IP, wersja przeglądarki, czas logowania. Mogą one zostać użyte wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego działania poszczególnych funkcji serwisu SMSCentral.pl.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany Regulaminu) oraz ofert zgodnych ze spersonalizowanym profilem każdego z Użytkowników.

Zasady korzystania z usług SMSCentral

 1. SMSCentral zezwala użytkownikowi na dostęp do Strony oraz korzystanie z informacji na niej zamieszczonych, w pełnym zakresie chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. SMSCentral zastrzega sobie również prawo ograniczenia możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony w wyjątkowych sytuacjach.
 3. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu SMSCentral.pl. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji działalności serwisu SMSCentral.pl stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. SMSCentral jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym również do działań prawnych, zmierzających do naprawienia poniesionej szkody przez niego jak i innych Użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się (do):
  1. przestrzegania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie SMSCentral, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu informacji innych Użytkowników a także działań polegających na podszywaniu się pod innych Użytkowników,
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, użytkowników i innych osób.
  5. nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych na Stronie przez SMSCentral, na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody SMSCentral,
  6. nie zmieniać żadnej części Strony, w tym treści udostępnionych na Stronie przez SMSCentral bądź też innych Użytkowników,
  7. nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania oraz nie podejmować takich prób - elementów zabezpieczenia Strony,
  8. nie instalować na Stronie żadnego oprogramowania,
  9. nie dystrybuować korzystając z serwisu SMSCentral treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności materiałów, które w szczególności:
   1. zawierają treści powszechnie uznawane za obelżywe i obraźliwe
   2. zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne
   3. obrażają uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
   4. przedstawiają przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej
   5. naruszają prawo do prywatności
   6. zawierają inne materiały chronione prawem autorskim, bez zgody osoby uprawnionej w tym zakresie.
 5. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualne szkody powstałe w wyniku takiego naruszenia.
 6. Jedynie zarejestrowany w serwisie SMSCentral.pl Użytkownik może przekazywać różnego rodzaju treści komputerowe i multimedialne (tekst, obrazy graficzne, sekwencje video, animacje oraz inne)na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SMSCentral nie gwarantuje zachowania poufności tych materiałów, które Użytkownik zamieścił na stronach serwisu SMSCentral.pl w ramach swojego profilu.
 7. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do własnych materiałów dystrybuowanych za pośrednictwem SMSCentral, jednakże Użytkownik przyznaje SMSCentral niewyłączną licencje do korzystania z tych materiałów dla celów związanych ze świadczeniem usług przez SMSCentral, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w SMSCentral oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością SMSCentral.

Sposób korzystania z usług SMSCentral

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług SMSCentral powinna na Stronie dokonać rejestracji zakładając w ten sposób swoje Konto. Z chwilą otrzymania Konta osoba ta staje się Użytkownikiem.
 2. Konto stanowi osobisty, ściśle związany z Użytkownikiem adres elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), w ramach którego SMSCentral świadczy swoje usługi Użytkownikowi.
 3. Użytkownik w ramach rejestracji zobowiązany jest do podania niezbędnych informacji w celu założenia prawidłowego, należycie zabezpieczonego Konta.
 4. Informacje w szczególności takie jak: hasło dostępu do Konta, bądź login, Użytkownik zobowiązany jest chronić przed pozyskaniem dostępu do tego Konta przez inne osoby.
 5. Administrator chroni dane użytkownika przed ich pozyskaniem w sieci Internet przez osoby nieuprawnione, przy zastosowaniu protokołu SSL.
 6. Użytkownik uzyskuje możliwość zarządzania kontaktami telefonicznymi oraz ich grupowania i powiadamiania za pomocą wiadomości SMS z poziomu strony SMSCentral.pl, po uiszczeniu płatności w bezpiecznym systemie elektronicznym, zorganizowanym przez eCard S.A. za pośrednictwem strony www.ecard.pl – do wysokości równej uiszczonej wpłaty.
 7. Obowiązujący w danym dniu cennik usług SMSCentral zamieszczony jest na Stronie.
 8. Konto Użytkownika zawiera aktualne informacje o bieżącej wysokości środków możliwych do wykorzystania w ramach odpłatności za przesyłanie wiadomości SMS, jak i innych świadczeń SMSCentral.
 9. Użytkownik nie jest związany limitami czasowymi w zakresie korzystania z konta w serwisie SMSCentral.pl jak też wykorzystania zgromadzonych na swoim koncie środków w postaci kredytów czy wiadomości SMS.

Wykorzystanie funkcjonalności serwisu SMSCentral.pl do celów gospodarczych - Użytkownik Biznesowy

 1. Każdy Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą lub posiadajacy osobowość prawną ma prawo do korzystania z funkcjonalności serwisu SMSCentral.pl dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wykorzystanie funkcjonalności serwisu SMSCentral.pl do tych celów (np. kampanie informacyjne dla firmowych klientów Użytkownika) – nie może w jakikolwiek sposób kolidować z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik Biznesowy niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
  1. wszelki informacje wysyłane przez Niego do jego firmowych klientów – są wyłącznie informacjami związanymi z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą i w żaden sposób nie mogą być i nie będą wiązane z serwisem i podmiotem SMSCentral
  2. wszelkie kontakty do klientów firmowych, w tym numery telefonów komórkowych, na które są wysyłane jakiekolwiek informacje za pośrednictwem funkcjonalności SMSCentral.pl – zostały pozyskane zgodnie z prawem i za zgodą właścicieli tych numerów telefonów
  3. wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z wykorzystania przez Użytkownika Biznesowego funkcjonalności serwisu SMSCentral.pl do celów wysyłania informacji do Jego klientów firmowych – obciążają tylko i wyłącznie Klienta Biznesowego i nie mogą być w jakiejkolwiek formie formułowane pod adresem czy kierowane do SMSCentral

Warunki wystawiania i otrzymywania faktur VAT

 1. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione zasilenie konta w serwisie SMSCentral.pl, Użytkownik powinien wypełnić na Stronie serwisu formularz z wszelkimi danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury- zgodnymi ze stanem faktycznym.Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami prawa po wprowadzeniu niezbędnych danych określonych w pkt. 1 niniejszej sekcji.
 2. Faktury VAT wystawione są w formie zwykłej lub elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawienia i przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 3. Warunkiem otrzymania faktury elektronicznej jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda ta musi być złożona w formie pisemnego oświadczenia przesłanego SMSCentral za pomocą listu poleconego lub obrazu (skanu) oświadczenia przesłanego w formie czytelnego załącznika do wiadomości elektronicznej, a Użytkownik obowiązany jest do przechowywania oryginału tego oświadczenia dla celów kontroli podatkowej.
 4. Faktury VAT w formie zwykłej Użytkownik odbiera w siedzibie lub biurze SMSCentral lub są one wysyłane przez Administratora na adres wskazany przez Użytkownika po uiszczeniu przez Użytkownika kosztu wysyłki listu poleconego. Koszt wysyłki faktury tradycyjną pocztą może zostać pokryty z kredytów zgromadzonych na koncie Użytkownika.

Odpowiedzialność

 1. SMSCentral oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z niedostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.
 2. SMSCentral nie gwarantuje Użytkownikowi, że korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu SMSCentral.pl będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek, a informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach usług zostaną usunięte.
 3. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w transmisji danych emitowanych z Konta przez Użytkownika w szczególności w przypadku:
  1. awarii serwera Administratora,
  2. awarii łącz telekomunikacyjnych obsługujących odbiorniki adresatów wiadomości,
  3. nadmiernego obciążenia wyżej opisanych łączy, wywołanych ponadprzeciętną liczbą zawieranych jednocześnie połączeń w okresach świątecznych, bądź innych, w których zachodzi to zjawisko. Administrator zapewnia dostarczenie zleconych transmisji niezwłocznie po ustąpieniu powyższych przeszkód, nie dłużej jednak niż w przeciągu 24 godzin od chwili zaakceptowania przez Użytkownika wiadomości do wysyłki.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane nienależytą realizacją płatności za usługi SMSCentral, za które to zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi eCard S.A.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne materiały rozpowszechniane za pośrednictwem SMS Central. SMSCentral nie firmuje żadnych materiałów umieszczanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych w nich opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z zamieszczanymi materiałami przez Użytkowników.
 6. Całkowita odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków Administratora jest ograniczona wyłącznie do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody (nie obejmuje utraconych korzyści), przy czym nie może przekraczać samej wartości niezrealizowanej usługi.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku gdy zdaniem Użytkownika nadane przez niego wiadomości nie zostały dostarczone przez Administratora adresatom, przysługuje mu prawo reklamacji usług, którą zgłasza drogą elektroniczną (e-mailem), bądź pisemnie z potwierdzeniem odbioru na adres SMSCentral.
 2. Administrator, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji (liczonej zgodnie z datą zawartą w potwierdzeniu transmisji danych, bądź w zwrotnym potwierdzeniu odbioru), zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji uczestnika. Swoje stanowisko Administrator wyraża za pomocą elektronicznej poczty, której adres Użytkownik wskazał w ramach procedury rejestracji, bądź na adres inny, wskazany w reklamacji zgłoszonej przez uczestnika.
 3. W przypadku zasadności reklamacji, Administrator umożliwia Uczestnikowi emisję informacji o wartości odpowiadającej przedmiotowi reklamacji lub załatwia reklamację w inny uzgodniony ze stroną sposób.
 4. Podstawy reklamacji nie może stanowić okoliczność, iż zasilenie dotyczy konta omyłkowo wskazanego przez Uczestnika, w szczególności konta, którym Uczestnik nie może dysponować; powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych; inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania SMSCentral nie odpowiada.

Uprawnienia SMSCentral

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z usług SMSCentral Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla SMSCentral bądź innych Użytkowników.
 2. Administrator ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z usług SMSCentral przez Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. SMSCentral ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub osób oraz SMSCentral.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów umieszczonych przez Użytkownika, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 5. W przypadku zablokowania możliwości korzystania z usług SMSCentral przez Administratora, ponowna możliwość korzystania z usług SMSCentral wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Postanowienia końcowe

 1. SMSCentral w przypadku dokonania zmian w regulaminie, udostępni nową treść Regulaminu na Stronie w odpowiedniej zakładce.
 2. Użytkownik oświadcza, że w przypadku korzystania ze Strony po dniu, w którym Regulamin został zmieniony, należy traktować takie korzystanie jako akceptację nowej treści Regulaminu.
 3. SMSCentral zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, decydowania, czy materiały umieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć takie materiały i uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie kolejnych materiałów, o ile ten nie będzie przestrzegał Regulaminu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SMSCentral może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu, listami elektronicznymi lub zamieszczają zawiadomienia na Stronie.
 5. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 6. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienie zostanie usunięte z Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą wykonalne.
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem do rozstrzygania spraw spornych – właściwy sąd w Zielonej Górze.